Rozwód z winy obu stron – co wtedy?

Rozwód w świetle prawa jest następstwem sytuacji, w której doszło do trwałego i całkowitego rozkładu pożycia w małżeństwie. Przyczyną utraty różnego rodzaju więzi mogą być działania zarówno konkretnego małżonka, jak i obu stron. Podczas orzekania rozwodu, sąd ustala winnego lub w sytuacji gdy dwie osoby wzajemnie się oskarżają – wskazuje na winę obu stron. Warto pamiętać, iż tego typu postępowania zazwyczaj ciągną się bardzo długo i są wyczerpujące psychicznie. W jakich sytuacjach może dojść do zapadnięcia takiego wyroku i kiedy adwokat doradzi rozwód z winy obu stron?

Ustalanie winy podczas rozprawy

Jeśli przed zapadnięciem wyroku oboje małżonków nie zgodzi się, aby sąd nie orzekł kto odpowiada za rozpad związku, ustalenie winnego staje się konieczne. W konsekwencji oskarżenia jednego małżonka, zazwyczaj również wskazuje on na przewinienia drugiej strony. Jeśli w trakcie procesu, dowody na niewłaściwe zachowanie obojga z nich zostaną potwierdzone, sąd orzeka rozwód z winy obu stron, bez względu na to, która z nich bardziej przyłożyła się do rozpadu związku. Jakie przesłanki wskazują na winę? Za rozkład więzi mogą odpowiadać różne zdarzenia i naruszenia. Sąd bierze pod uwagę m.in. ich stopień natężenia. Zasadniczo, przyczyną rozwodu mogą być naruszenia dotyczące:

  • więzi osobistych,
  • dóbr osobistych,
  • dóbr majątkowych.

Naruszenia dotyczące więzi osobistych dotyczącą godności małżonka. W tym przypadku może chodzić np. o agresję fizyczną lub psychiczną, czy używanie obelżywych słów względem drugiej strony. Naruszenie dóbr osobistych dotyczy naruszenia zdrowia, dobrego imienia małżonka czy nietykalności cielesnej. Dobra majątkowe mogą zaś oznaczać nie tylko dobra, które wchodzą w skład wspólnego majątku, ale również majątek osobisty, jeśli miał on istotny wpływ na życie całej rodziny. W tym przypadku za naruszenie uznaje się np. niezaspokojenie jej potrzeb i brak dbałości w tym aspekcie. Jednymi z najczęstszych przyczyn rozwodów są:

  • uzależnienie od alkoholu, narkotyków lub innych substancji,
  • zdrada,
  • stosowanie przemocy,
  • porzucenie małżonka,
  • brak dbałości o potrzeby małżonka.

W postępowaniu rozwodowym, podczas orzekania o winie, każda ze stron musi przedstawić konkretne dowody. W tym przypadku wykorzystuje się zarówno zeznania stron, świadków, jak i sms-y, różnego rodzaju nagrania, notatki policyjne, zaświadczenia lekarskie czy rachunki. Liczba dowodów bezpośrednio przekłada się na długość trwania sprawy.

Skutki rozwodu z obu stron

Każdy adwokat powie, iż rozwód z winy obu stron w żaden sposób nie wpływa na decyzję sądu co do opieki rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i alimentów na rzecz dzieci. Dodatkowo, nie przekłada się na to, kto będzie korzystać ze wspólnego domu czy mieszkania oraz nie decyduje o podziale majątku. Na co więc wpływa orzeczenie o rozwodzie z winy obu stron? Mianowicie na kwestię alimentów na rzecz drugiego małżonka. Kluczowe jest w tym przypadku to, który małżonek popadł w niedostatek z powodu rozwodu. Przy orzeczeniu winy z obu stron, to właśnie ta osoba może żądać alimentów. Co istotne, obowiązek alimentacyjny w tej sytuacji nie jest ograniczony w czasie. Ustaje dopiero po ponownym zawarciu związku małżeńskiego przez osobę, która popadła w niedostatek.

Kiedy warto starać się o orzeczenie o winie obu stron?

Zdarzają się sytuacje, w których żaden z małżonków nie ma szans na udowodnienie winy wyłącznej drugiej strony. W tym przypadku osoba, która po rozstaniu będzie miała duży problem ze znalezieniem pracy i utrzymaniem się, czyli popadnie w niedostatek, może wiele zyskać. Adwokat doradzi jej rozwód z winy obu stron, gdyż do końca życia, w przypadku braku ponownego zawarcia związku małżeńskiego, będzie otrzymywać alimenty.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości Kancelarii Adwokackiej Edyta Wojciechowska – adwokat rozwód Poznań.

Kategorie
Inne